Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VBV Advocaten

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 VBV Advocaten B.V., advocatenkantoor gevestigd te Ermelo.
VBV Advocaten is een besloten vennootschap die voldoet aan de eisen die de landelijke Orde van Advocaten daaraan heeft gesteld. VBV Advocaten stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen. Alle advocaten verbonden aan VBV Advocaten zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag, tel. 070-335 3535, info@advocatenorde.nl).
1.2 Cliënt: de contractspartij van VBV Advocaten.
1.3 Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Kantoor: VBV Advocaten en/of de bij VBV Advocaten werkzame personen die VBV Advocaten bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt inschakelen.
1.5 Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die VBV Advocaten voor de uitvoering van hun werkzaamheden met Cliënt zijn overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
1.6 Kantoorkosten: de vaste opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
1.7 Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen VBV Advocaten en Cliënt.
1.8 Partijen: VBV Advocaten en Cliënt gezamenlijk.
1.9 Verschotten: de kosten die VBV Advocaten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maken, niet zijnde Honorarium of Kantoorkosten.


Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden gelden tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.


Artikel 3: Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat VBV Advocaten deze hebben aanvaard. Bij de aanvaarding kan VBV Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan VBV Advocaten verbonden advocaten dan wel door andere bij VBV Advocaten werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.
3.2 Cliënt stemt ermee in dat VBV Advocaten de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door het Kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
3.3 VBV Advocaten zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht strekt zich nooit tot fiscale aspecten. Eventuele opmerkingen en adviezen van VBV Advocaten op fiscaal gebied zijn altijd vrijblijvend en opdrachtgever mag er niet van uitgaan dat dergelijke adviezen steeds juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient over de fiscale aspecten zo nodig een eigen belastingadviseur te raadplegen.
3.4 Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Cliënt uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
3.5 VBV Advocaten is op grond van wet- en regelgeving verplicht de identiteit van Cliënt vast te stellen. VBV Advocaten kan op grond van de wet verplicht zijn ongebruikelijke transacties van Cliënt bij de autoriteiten te melden zonder Cliënt daarvan op de hoogte te stellen (zie onze beroepsregels / Wwft).
3.6 Cliënt stemt ermee in dat Kantoor digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.
3.7 Zowel Cliënt als VBV Advocaten is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


Artikel 4: Registratie, geheimhouding en ICT
4.1 VBV Advocaten is gerechtigd van uw gegevens gebruik te maken bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de cliënt als cliënt). Daartoe gebruikt VBV Advocaten enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.
4.2 Cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door VBV Advocaten in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.


Artikel 5: Declaratie
5.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, vermeerderd met Verschotten en omzetbelasting, alsmede eventueel Kantoorkosten verschuldigd.
5.2 VBV Advocaten houdt van alle, ten behoeve van de Cliënt verrichte, werkzaamheden een urenregistratie bij. Per zaaknaam worden de verrichte werkzaamheden genoteerd naar datum, tijd en soort verrichting. De werkzaamheden worden met een minimumtijdseenheid van 6 minuten per verrichting geregistreerd. Bij de declaratie wordt steeds een urenspecificatie verstrekt met betrekking tot de in rekening gebrachte werkzaamheden.
Als het Honorarium tijdsevenredig (overeengekomen uurtarief maal het aantal gewerkte uren), wordt berekend, is de urenadministratie van VBV Advocaten bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
5.3 Verrichte werkzaamheden zullen, als de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds, bij voorkeur maandelijks, in rekening worden gebracht door middel van een digitaal te verzenden factuur.
5.4 Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, Honorarium verschuldigd voor de door Kantoor reeds verrichte werkzaamheden. Dit Honorarium bestaat uit de door Kantoor reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht. Het Honorarium wordt vermeerderd met Verschotten en omzetbelasting, alsmede eventueel Kantoorkosten.
5.5 VBV Advocaten is steeds gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.6 VBV Advocaten is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
5.7 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp dan wordt de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening gebracht vermeerderd met verschotten en eventuele kosten die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed. Het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van Cliënt komen.
5.8 Als de Overeenkomst bestaat tussen VBV Advocaten en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.


Artikel 6: Betaling, rente en incassokosten
6.1 Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens VBV Advocaten gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen ten name van VBV Advocaten of van de met VBV Advocaten gelieerde stichting derdengelden, dan wel in contanten betaalt aan één van de advocaten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum).
6.2 Cliënt is niet bevoegd het aan VBV Advocaten verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
6.3 Betaling van declaraties van VBV Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan VBV Advocaten een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan VBV Advocaten kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen. Een en ander behoudens door de Orde van Advocaten dwingend voorgeschreven regelingen.
6.4 Indien VBV Advocaten tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De tarieven zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.

Indien de cliënt in verzuim is, is VBV Advocaten tevens gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van de cliënt. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op VBV Advocaten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Kantoor jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door VBV Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (maximaal € 500.000,– per aanspraak en € 1.000.000.—per contractjaar met enkele sublimieten), vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij HDI Global Speciality SE (Westblaak 14 te (3012 KL) Rotterdam). De verzekering geldt voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. Op eerste verzoek wordt inzage in de afgesloten verzekering verleend.
7.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot het door VBV Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 10.000 en jegens derden beperkt tot EUR 5.000.
7.3 Bij het inschakelen door Kantoor van derden en bij het gebruik door Kantoor van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is echter voor eventuele fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. VBV Advocaten is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden.
7.4 Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij VBV Advocaten binnen drie maanden nadat degene die de aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.
7.5 Indien een beroep van Kantoor op het bepaalde onder lid 2 van artikel 7 van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder artikel 7 lid 1 van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van VBV Advocaten en/of van haar leidinggevenden.


Artikel 8: Archivering
8.1 Cliënt ontvangt een bevestiging van de sluiting en archivering van het dossier. Het dossier wordt voor de duur van zeven jaar in het archief bewaard. Daarna kan VBV Advocaten het dossier vernietigen.
8.2 Originele stukken worden bij archivering van het dossier aan de Cliënt aangeboden. Kosten (waaronder kosten voor de tijdsinvestering) voor het opvragen van stukken uit het dossier of dupliceren van stukken worden aan de opvrager in rekening gebracht.


Artikel 9: Klachten
Voor klachten geldt de klachtenregeling van VBV Advocaten. Deze klachtenregeling staat vermeld op onze website en kan ook op verzoek aan Cliënt worden toegezonden.


Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Ermelo valt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VBV Advocaten B.V. is statutair gevestigd te Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52392023. BTW nummer: NL8504.233.75.B02

Versie geldend vanaf 1 april 2022