GEBOORTEVERLOF

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.
Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Werkweek verlof voor partner
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt u 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Stel dat u ouderschapsverlof opneemt dan worden deze uren er niet vanaf gehaald.

Voorbeeld:
U bent in loondienst en u heeft een contract van 40 uur per week. Iedere week neemt u 12 uur ouderschapsverlof op. U werkt daarom maar 28 uur per week. Toch heeft u recht op 40 uur geboorteverlof.
Vrij voor bevalling partner
Moet u vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof.

Wat is het aanvullend geboorteverlof?
Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon: € 219,28. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag. U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind. Hoe u dit doet bespreekt u met uw werkgever. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over de 6 maanden.

De voorwaarden
U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:
• U bent in dienst bij een werkgever.
• U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
• Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
• U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
• U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
• U bent getrouwd met de moeder van het kind.
• U bent geregistreerde partner van de moeder van het kind.
• U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
• U erkent het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?
U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:
• werkloos bent;
• vrijwillig verzekerd bent;
• werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewetuitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

U krijgt een tweeling of een meerling
Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof?
Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Voor werknemers: zo regelt u het verlof
Geef bij uw werkgever aan dat u aanvullend geboorteverlof wilt opnemen. Uw werkgever vraagt dan het verlof bij het UWV aan. Hiervoor heeft hij het volgende nodig:
• de geboortedatum van uw kind;
• het aantal weken dat u het verlof wilt opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
• de ingangsdatum van het aanvullend verlof;
• de bevestiging dat u al het standaard geboorteverlof van 1 keer uw werkweek heeft opgenomen.

Kan of wil uw werkgever de uitkering niet aanvragen? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers.

Aanvraag
U meldt het voornemen om het (aanvullend) geboorteverlof op te nemen ten minste vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk of elektronisch aan uw  werkgever onder opgave van de periode, het aantal gehele weken waarvoor u verlof opneemt en de spreiding daarvan over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. Indien het niet mogelijk is de melding van het verlof tijdig te doen, meldt de werknemer het voornemen om het verlof op te nemen zo spoedig mogelijk aan de werkgever.

De tijdstippen van ingang en einde van het (aanvullend) geboorteverlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling en ten aanzien van het aanvullend geboorteverlof eveneens van het einde van het bevallingsverlof.

Uw werkgever kan, na overleg met u, de door u gewenste wijze van invulling van het aanvullend geboorteverlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen tot twee weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

De betaling van uw uitkering
Het UWV betaalt de uitkering aan uw werkgever. We kunnen de uitkering ook aan de werknemer betalen als uw werkgever hiervoor kiest in de aanvraag.

Wat betekent het voor uw inkomsten?
Tijdens het aanvullend geboorteverlof is uw loon 30% lager. Bij een hoger inkomen kan dit zelfs meer zijn. Het dagloon heeft namelijk een maximum. Soms vult uw werkgever de uitkering aan tot 100%. Dit staat dan in uw cao.

Voor werkgevers: aanvullend geboorteverlof aanvragen voor uw werknemer
U vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort van het UWV.

U kunt ook het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gebruiken. Dit kan vanaf 1 juli 2020 voor kinderen die op of na deze datum geboren zijn. U moet namelijk de geboortedatum invullen. U kunt het aanvullend verlof ook achteraf aanvragen. Dit kan tot 1 jaar na de ingangsdatum van het verlof. Vallen er verlofweken buiten deze periode? Dan krijgt uw werknemer voor deze weken geen uitkering.

U heeft de volgende gegevens van uw werknemer nodig:
• de geboortedatum van het kind;
• het aantal weken dat uw werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
• de ingangsdatum van het aanvullend verlof;
• de bevestiging dat uw werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
• of wij de uitkering rechtstreeks aan uw werknemer betalen of aan u.

Als het UWV uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 4 weken een beslissing van het UWV.

De betaling van de uitkering
Het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever. Wij kunnen dit ook aan de werknemer betalen als de werkgever hiervoor kiest in de aanvraag. Het UWV betaalt de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel het UWV per periode betaalt, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betaalt het UWV 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betaalt het UWV 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betaalt het UWV het bedrag ook in 1 of 2 keer. Als u het verlof achteraf aanvraagt, betaalt het UWV het hele bedrag in 1 keer.

Stopt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn verlof? Dan kunt u dit bij de aanvraag aangeven.

Doorgeven van wijzigingen
Verandert er iets in de situatie van u of uw werknemer? Zoals de ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer? Dan kunt u dit vanaf juli 2020 aan het UWV doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben.

Uw werknemer is ziek
Is uw werknemer langdurig ziek en u betaalt het loon door? Dan kan uw werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als uw werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is. Is uw werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan stopt het verlof tijdelijk. Uw werknemer kan het verlof verder opnemen als uw werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is. U bespreekt samen hoe uw werknemer het verlof (verder) opneemt. Verlofweken die na die 6 maanden niet zijn opgenomen, komen te vervallen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bron: UWV en Rijksoverheid

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.