GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Maak een beleid en stel een vertrouwenspersoon aan!

Het zal u niet ontgaan zijn. In de afgelopen periode zijn misstanden, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van machtsposities binnen organisaties veelvuldig in het nieuws geweest. Daarbij passeerde de term vertrouwenspersoon en het beleid in een organisatie vaak de revue.


Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij een werknemer (of een kracht die op een andere manier wordt ingehuurd) – vertrouwelijk- terecht kan als die met een situatie zoals net genoemd te maken krijgt óf het vermoeden heeft dat dit bij iemand anders gaande is. Een vertrouwenspersoon kan intern, extern of als combinatie van de twee door een werkgever worden aangewezen. Hierin is de werkgever volledig vrij, waarbij branchespecifieke regels die dit wellicht verplichten buiten beschouwing worden gelaten. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is namelijk niet expliciet in de wet verplicht gesteld voor alle werkgevers.

Veilige en gezonde werkomgeving
Wel zijn werkgevers wettelijk (artikel 7:658 BW) verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar werknemers. Wanneer er geen vertrouwenspersoon is aangewezen óf werknemers te veel belemmeringen ervaren om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan, kan die veilige en gezonde werkomgeving toch in gevaar komen. Zelfs al lijkt alles op het oog in orde. Dit met alle gevolgen van dien voor de werknemers die met bepaald grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Daarbij geldt dat werkgevers, indien achteraf blijkt dat zij niet voldaan hebben aan de omschreven zorgplicht, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die werknemers hierdoor lijden. Al met al genoeg redenen om nog eens kritisch te kijken naar het beleid, dan wel beleid op te stellen en door te voeren op moment dat er nog geen is.

Beleid
Hoewel een intern vertrouwenspersoon het voordeel heeft dat diegene de organisatie en collega’s goed kent en veelal korte lijnen heeft, kan ditzelfde voordeel juist een belemmering opwerpen om een vertrouwenspersoon te benaderen. Bijvoorbeeld uit angst voor repressailles vanwege de band van de vertrouwenspersoon met degene die het gedrag vertoont. Op dat punt kan een extern vertrouwenspersoon uitkomst bieden, al dan niet in combinatie met een intern vertrouwenspersoon. Heeft u dit of meent u dat er al een afdoende beleid staat, dan leren de recente onthullingen in het nieuws dat het toch verstandig kan zijn om een (anoniem) onderzoek te doen of werknemers dit ook echt zo ervaren. Of uiteraard opnieuw het beleid onder de aandacht brengen bij het personeel. Want: better safe, than sorry.

Meer informatie of een beleid nodig?
Wilt u meer informatie over het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het opstellen van beleid over (on)gewenste omgangsvormen? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Uiteraard kunnen werkgevers ook met ons sparren en kunnen wij het gevoerde beleid kritisch doorlichten. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.