Het nieuwe ouderschapsverlof!

Per 2 augustus geldt er een nieuwe wet; dus lees de veranderingen nu!

 

Hoe ziet de nieuwe verlofregeling eruit en wat moet je als werkgever of als werknemer weten?
De regeling is nu als volgt: als ouder heb je tot je kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de afgesproken werkweek.

Per 2 augustus 2022 geldt een nieuwe wet: de Wet betaald ouderschapsverlof. Hierin wordt geregeld dat de werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende 9 werkweken recht heeft op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. De werknemer heeft alleen recht op deze uitkering als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van één jaar bereikt.

Het verlof kan in 1 keer achter elkaar worden opgenomen of flexibel, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan de werknemer de weken die hij/zij niet opneemt nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Wie komt in aanmerking voor dit verlof en welke voorwaarden gelden er?

Een werknemer krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als het volgende voor hem/haar geldt:

  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst;
  • De werknemer heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof;
  • De werknemer heeft minimaal 1 keer het aantal uren van zijn/haar werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen;
  • De werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Daarnaast geldt ook 1 van de volgende situaties voor de werknemer:

  • De werknemer is de wettelijke ouder;
  • De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. De werknemer is bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of de werknemer is de pleegzorgouder.

 Als je aan deze voorwaarden voldoet, geeft de werknemer bij de werkgever aan dat hij/zij betaald ouderschapsverlof wil opnemen en vraagt hierbij het aantal uren en het aantal weken inclusief ingangsdatum aan. Het aanvragen van de uitkering betaald ouderschapsverlof kan de werkgever alleen voor hele werkweken doen. Hij vraagt de uitkering bij het UWV aan nadat de werknemer (een deel van) het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. De aanvraag is meteen een betaalverzoek voor de uitkering voor het (eerste) opgenomen deel van het betaald ouderschapsverlof. Daarna kan de werkgever nog 2 betaalverzoeken indienen, nadat u opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s), alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen komen ook in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. De aanvraag moeten zij zelf indienen bij UWV.

Overgangsrecht 

Is het kind vóór 2 augustus 2022 geboren? Dan bestaat ook recht op betaald ouderschapsverlof zolang het kind de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt. Voorwaarde is verder dat nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof (26 weken) is opgenomen.

Alle verlofregelingen bij de geboorte van een kind per 2 augustus 2022 op een rij

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij en 100% loondoorbetaling door werkgever

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken en betaling 70% van het maximum dagloon

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof: 9 weken en betaling 70% van het maximum dagloon

Deze regeling is zojuist beschreven.

Onbetaald ouderschapsverlof: max. 26 werken (of max. 17 weken indien betaald ouderschapsverlof is genoten) en geen loonbetaling

De belangrijkste voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn:

  • De werknemer is ouder of verzorger van zijn/haar biologische kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind;
  • Het kind is niet ouder dan 8 jaar;
  • Als de werknemer verzorger van het kind is, moet het kind op het BRP-adres van de werknemer ingeschreven staan.

Met inachtneming van opname van het betaald ouderschapsverlof mogen beide ouders tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal maximaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Angelique Verweij en Wesley Sallé

Tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: Rijksoverheid, Ministerie van Sociale Zaken en UWV

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.