WIJZIGING

Arbowet 2017

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dit is onderdeel van een wetswijziging van de Arbowet die minister Asscher op 22 december 2015 voor behandeling aan de Tweede Kamer had gestuurd.
De aanpassing van de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet ingestemd en op 24 januari 2017 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd. De wet zal naar verwachting per 1 juli 2017 in werking treden.

Contractuele afspraken over arbozorg
In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de professionele dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Zo moeten werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling, gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren door de werkplek te bezoeken, door in overleg te gaan met de medezeggenschap en door beroepsziekten te melden. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over verdere ondersteuning in de bedrijfsgezondheidszorg.
Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Versterking van de medezeggenschap
Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Betere arbeidsgerelateerde zorg
Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In reactie op het SER-advies liet het kabinet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen en de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren.

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: arboportaal